Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Golf Expedition aan de invulling en het beheer van haar website (hierna: de “Website”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) Website wordt regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) Website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. Golf Expedition garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website. Op de Website kunnen links naar website van derden voorkomen. Golf Expedition is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Website of website van derden.

(Intellectuele eigendoms-)rechten
Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de Website voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes en opmaak) en dat door Golf Expedition wordt gepresenteerd op deze Website berusten bij Golf Expedition en/of aan haar gelieerde partners. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Golf Expedition en/of de aan haar gelieerde partners, is ten strengste verboden.

Gebruiksvoorwaarden
De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. De gebruiker van de Website (hierna: de “Gebruiker”) zal de Website noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaar maken, op welke wijze dan ook. Op het gebruik van de Website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. De voorwaarden op de Website kunnen te allen tijde door Golf Expedition worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.